1. Arrangementer

ESKAN-netværksmøde - Virksomhedsbesøg hos TotalEnergies

Tors. 13. april 2023
kl. 16.00 - 18.00

TotalEnergies
Britanniavej 10, 6700 Esbjerg

Vil du vide mere?:

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Pris

 1. Medlem af ESKAN

  Gratis

 2. Deltager som gæst

  Gratis

 3. Vil gerne være medlem

  5.000,00 DKK

Vil du gerne lære TotalEnergies og deres aktiviteter i den danske Nordsø lidt bedre at kende? Kom og besøg dem den 13. april!

(English below)
Under besøget hos TotalEnergies vil du få muligheden for at se deres kontorfaciliteter på Britanniavej 10 inklusiv en guidet tur til det virtuelle smartrum. Du vil også få mulighed for at lytte til en præsentation af en senior manager som vil fortælle om TotalEnergies, han rolle i virksomheden samt virksomheden kommende projekter.
Sidst men ikke mindst er der afsat tid til at netværke men du nyder kaffe, the, frugt og kage!

OBS.
Der kan maksimalt være 35 deltagere til dette arrangement. Pladserne fordeles efter først til mølle.

Program

 1. 16:00 Velkommen
 2. 16:15 Oplæg om TotalEnergies og deres aktiviteter i den danske Nordsø
 3. 16:45 Q&A og kaffepause
 4. 17:00 Besøg til det virtuelle smartrum og mulighed for at netværke
 5. 17:45 Konklusion
 6. 18:00 Tak for i dag

TotalEnergies i Danmark:

TotalEnergies har succesfuldt udforsket, udviklet og produceret olie og gas i den danske Nordsø i mere end 50 år. TotalEnergies er 100% engageret i udvikling af den danske Nordsø. De tilbyder 26.000 arbejdspladser direkte og indirekte, bidrager til den statslige økonomi og sikre energi sikkerhed i Danmark i dag og for mange årtier frem.
Som Danmarks førende olie og gas virksomhed producerer TotalEnergies fra 16 felter med brug af mere end 50 offshore installationer og 5 hoved platforme. TotalEnergies er et mangfoldigt og multinationalt team bestående af mere end 1.200 personer.

Danske lokationer

TotalEnergies har 2 kontorfaciliteter i Danmark. Faciliteterne i Esbjerg er hjertet af deres operationelle aktiviteter i den danske Nordsø. kontoret i København er ansvarlig for landeledelse herunder markedsføring og services.

TotalEnergies og Dansk Undergrunds Consortium

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) er ansvarlig for 85% af olie og 97% af gas produktionen i Danmark – et væsentligt bidrag til samfundet.
I 2018 købte TotalEnergies Mærsk Oil inklusiv eneretsbevillingen og rollen som operatør i DUC. I 2019 ændrede DUC partnerskabet sig markant da TotalEnergies udvidede deres tilstedeværelse ved at købe 12%andelen af Chevron og Shell solgte sine upstream aktiviteter i Danmark til Norwegian Energy Company ASA (Noreco).
I dag består DUC af partnerne TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og den statsejede Nordsøfond (20%).
DUC aktiverne er blandt de mest komplekse aktiver i Nordsøen og i TotalEnergies portefølje på grund af de meget tætte reservoirer.

Den sikre og ansvarlige energi leder

TotalEnergies mål er altid at være en sikker og ansvarlig energi operatør. Derfor er sikkerhed en kerneværdi for TotalEnergies og en ting som der aldrig bliver gået på kompromis med. De er forpligtet til at maximere sikker og effektiv drift af DUCs aktiver ved at sikrer beskyttelse af deres ansattes helbred, faciliteter, produkter og miljø.
Som en ansvarlig virksomhed er TotalEnergies også forpligtet til de 17 verdensmål udviklet af EU. De er dedikeret til at sikre overkommelige og pålidelige energikilder og produkter mens de reducerer deres aktiviteters miljømæssige fodspor.
At tage handling for at sikre en bæredygtig energiomstilling er en nøgleprioritet for TotalEnergies Denmark. Virksomheden har fået to CO2 lagringslicenser i Nordsøen og fortsætter med udforskningen af forskellige vedvarende markeder i Danmark med det mål for øje at udvide deres multienergirejse i Danmark.


English

During the visit you will get the opportunity to have a look at our office located at Britanniavej 10, including a guided visit to the virtual smart room by our SMART Lead. Moreover, you will get the chance of listening to a presentation by a senior manager about TotalEnergies, his role in the company, and our upcoming projects.

Finally, there will be time for networking as well as enjoying coffee, tea, sliced fruit and cake!

NB.
Maximum of 35 participants. Places are allocated on a first-come, first-served basis.

Program

 1. 16:00 Welcome
 2. 16:15 Presentation about TotalEnergies and our activities in the Danish North Sea
 3. 16:45 Q&A and coffee break
 4. 17:00 Visit to the virtual smart room and networking
 5. 17:45 Conclusion
 6. 18:00 Thank you for today

TotalEnergies in Denmark:

TotalEnergies has successfully explored, developed, and produced oil and gas in the Danish North Sea for more than 50 years. TotalEnergies is fully committed to the development of the Danish North Sea. We provide 26,000 jobs directly and indirectly, contribute to state revenue, and ensure energy security in Denmark today and for decades to come.
As Denmark’s leading oil and gas company, TotalEnergies produces from 16 fields using 50 offshore installations and five main platforms. We are a diverse and multinational team of more than 1,200 people.

Danish Locations

TotalEnergies has two office locations in Denmark. The Esbjerg facilities are the heart of our operational activities in the Danish North Sea. The Copenhagen office is responsible for country management including marketing and services.

TotalEnergies and the Danish Underground Consortium

The Danish Underground Consortium (DUC) is responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark – a significant contribution to society.
In 2018, TotalEnergies acquired Maersk Oil, including the Sole Concession and the role as the operator in DUC. The DUC partnership changed significantly in 2019, TotalEnergies expanded its presence through the closure of the acquisition of the 12% share of Chevron, and second Shell sold its upstream assets in Denmark to Norwegian Energy Company ASA (Noreco).
Today, the DUC partners are TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%), and the state-owned North Sea Fund (20%).
The DUC assets are among the most complex set of assets in the North Sea and within the TotalEnergies portfolio due to the nature of the very tight reservoirs.

The Safe and Responsible Energy Major

TotalEnergies’ aim is to always be the safe and responsible energy operator. As such, safety is a TotalEnergies core value that is never compromised. We are committed to maximizing safe and efficient operations of the DUC assets by ensuring the protection of the health of our employees, facilities and products and the environment.
As a responsible business, we are also committed to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. We are dedicated to ensuring affordable and reliable energy sources and products while reducing the environmental footprint of our operations.
Taking action to ensure a sustainable energy transition is a key priority for TotalEnergies Denmark. The company has been awarded two CO2 storage licenses in the North Sea and continues the exploration of various renewable markets in Denmark with the aim of expanding our multi-energy journey in Denmark.

Om ESKAN Karrierenetværk

ESKAN Karrierenetværk er et tilbud til unge medarbejdere.
Det koster 5.000 kr. om året at deltage i ESKAN netværksmøderne. Som Karrierepartner, er det dog gratis at være en del af netværket.

Karrierepartnervirksomhederne er: Blue Water Shipping, Bosch, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Viking, Rambøll,  Esbjerg Kommune, Din Forsyning, TOTAL, Sydvestjysk Sygehus, Semco Maritime, Det Faglige Hus og Kids World.

Formålet med ESKAN er at bringe unge fra Esbjergs erhvervsliv sammen.

Gennem faglige og sociale arrangementer er der mulighed for at nerworke, erfaringsudveksle og få gensidig faglig sparring

Udover vores årlige 4 møder, så inviterer vi også til vores store VIP-arrangementer, som vi afholder på tværs af vores netværk.

Kontakt Mai-Britt Iversen, hvis du gerne vil deltage i netværket, evt. deltage som gæst på et møde for at se om det er noget for dig.

ESKAN - Esbjerg Karriere Netværk

Læs mere om Business Esbjergs ESKAN Karriere netværk: betingelser for medlemskab, priser og listen over medlemmer i netværket.

Tors. 13. april 2023
kl. 16.00 - 18.00

TotalEnergies
Britanniavej 10, 6700 Esbjerg