1. For virksomheder
  2. Energi og data

Energirammevilkår Esbjerg og Sydjylland

Esbjerg har det der skal til for at vise vejen.

Vil du vide mere?

Uffe Lundgaard

Chef for investering og internationale relationer

Kontakt Uffe

Motivation og afsæt

Den uudtømmelige vind-ressource i Nordsøen, er en af de vigtigste nøglebrikker i etableringen af Europæisk energi-uafhængighed. Den Jyske vestkyst, og i særdeleshed region Sydjylland er centrale knudepunkter i realiseringen af det danske bidrag til en fossil-fri fremtid, og regionens rolle i udviklingen af fremtidens energisystemer, er understreget med Erhvervsfremmestyrelsens opbakning til planen om at gøre Sydjylland til en international, grøn energimetropol. Ambitionen er at udvikle regionen til en grøn energimetropol.

Regionens storskala-PtX-projekter agerer lokomotiv for ambitionen og med Gigawatt-skala PtX-projekterne i Esbjerg, ønsker vi at etablere en global reference for hvordan storskala PtX-anlæg, gennem lokale partnerskaber og anvendelse af flest mulige energistrømme og biprodukter, bidrager til lokal værdiskabelse og udvikling – samtidig med at vi viser omverdenen, hvordan vi lokalt tager ansvar for den grønne omstilling.

Esbjerg har det der skal til for at vise vejen:

Esbjerg har alle forudsætninger for at realisere Regionens energi potentiale, og skabe et synligt eksempel på fremtidens grønne samfund:

  • Esbjerg skal være et af de vigtige geografiske steder i Sydjylland med storskala fremstilling af morgendagens grønne brændstoffer
  • Esbjergs værdikæde skal være drivkraften i omstillingen fra olie & gas til PtX og Carbon Capture Storage aktiviteter i Nordsøen
  • Esbjerg skal være Danmarks hub for fremtidens Energi-ø-aktiviteter i Nordsøen, både som tilslutningspunkt for el og brint, men også igennem havmølleproduktion og drift og vedligehold

Ambition:

Esbjerg og Sydjylland skal være det synlige eksempel på en fossil-fri fremtid!
Esbjerg og Sydjylland skal i egenskab af sin nøgleposition fremstå som det synlige eksempel og rollemodel for fremtidens grønne samfund. Vi eksemplificerer et grønt og intelligent integreret energisystem fra produktion, via distribution til forbrug og viser sektorkobling i praksis. Innovative teknologier skaber løsninger til fremtidens energibehov.

Sektorkobling Esbjerg
Vores ambition om at være det synlige eksempel for fremtidens grønne samfund er allerede påbegyndt. Med DIN Forsynings projekt fremtidens fjernvarme forbedrer Esbjerg sig på en fremtid med forsyning af varme fra nye grønne løsninger såsom havvandsvarmepumper. Men det er også ambitionen at indgå i strategiske samarbejde med virksomheder om sektorkoblingsløsninger, der kan bidrage med varme som et biprodukt fra produktioner af morgendagens grønne brændstoffer.

Hvorfor skal vi satse på fremtidens grønne samfund baseret på grøn brint & Power-to-X?
PtX skaber morgendagens grønne brændstoffer og kemi, som vi har behov for hvis vi skal decarbonisere vores samfund. De grønne molekyler har også den egenskab, at de kan lagres og kan være med til at skabe en ny stabilitet i et europæisk behov for forsyningssikkerhed. Vi kan elektrificere meget af vores samfund, men vi har brug for flere alternative forsyningskilder til dels at aflaste vores elnet, men også for at balancere elnettet. For at producere den nødvendige grønne brint og øvrige PtX-produkter, har vi behov for en ambitiøs og hurtig dansk VE udbygning i Nordsøen samt rammevilkår der ligestiller produktion og anvendelse af grønne brændstoffer med de fossile løsninger. Dette kan gøres ved at indføre geografiske balancezoner i de områder, hvor store mængder strøm fra Nordsøen kommer ind, og hvor de grønne brændstoffer produceres. Balancezonen åbner for fleksible tarifafregninger for producenter af grøn PtX, når elektriciteten aftages på tidspunkter, hvor behovet er mindre end produktionen. Det betyder ikke kun en balancering af forbruget men også i prisen på elektricitet for energiselskaber, hvor prisudsving formindskes. Det betyder stabile finansielle vilkår for investeringer i offshore vind fremover, fordi et nyt aftagermarked for grøn strøm er til stede.

Esbjerg er nøglen i Region Sydjyllands omstilling til grøn energi metropol

Erhvervslivet er nøglen til at gøre Sydjylland til Danmarks grønne Energimetropol. Esbjerg har helt unikke forudsætninger, der gør det muligt at opfylde visionen.

  • Vi investerer i fremtidens bæredygtige fjernvarmeforsyning med havvandvarmepumpe-teknologi, ligesom vi arbejder på at udvide varmegrundlaget således vi kan udnytte endnu mere industriel procesvarme
  • Vi arbejder med sektorkoblingsløsninger til kommende PtX projekter, så vi udnytter de overskudsressourcer mest fornuftigt til gavn for forbrugerne
  • Vores værdikæde inden for olie & gas rummer den beslægtede tekniske knowhow til at lave storskala produktion af fremtidens grønne brændstoffer samt transport og lagring af CO2 i Nordsøen
  • Vores energiklynge rummer tusindvis af vidensmedarbejdere, der har kompetencerne til at opbygge nye grønne værdikæder inden for både PtX og CCS.
  • Esbjerg Havn investerer massivt i havneinfrastruktur til fremtidens mølleproduktion, og f.eks. landstrømsanlæg til reduktion af skibes CO2 udledning i havnen.

Energirammevilkår, vi ønsker forbedret

Hvis vi skal lykkes med vores ambition i Esbjerg og indfri de energi politiske mål, der er sat i Danmark, ser vi at der er behov for at forbedre en række rammevilkår, hvis erhvervslivet i Esbjerg og Sydjylland skal kunne hjælpe med at indfri ambitionerne.

Hurtigere havvind udbygning i Nordsøen
Hvis Danmark skal lykkes med en grøn omstilling baseret på Power-to-X produktion, skal den danske udbygning og udbud af havvindsprojekter både øges og intensiveres. Kort sagt fordi der er brug for strømmen, både til eget forbrug men også som en del af EU´s nye målsætning for havvind på 65 GW inden 2030. Hvis Danmark skal lykkes med sin PtX ambition på 6 GW inden 2030 er der behov for yderligere og hurtigere tilførsel af grøn strøm fra Nordsøen. En forstærket investering i dansk havvind vil også betyde fastholdelse af dansk vindmølleproduktion og videns medarbejdere. Esbjerg Havn har allerede foretaget massive investeringer i infrastruktur som har den nødvendige plads og volumen til at håndtere de næste generationer af havvindmøller, der skal produceres tæt på kajkanten. Dertil kommer investering i en udvidelse af sejlrenden, så Esbjerg Havn fortsat kan modtage de nye installationsskibe til havvind. Men der er brug for en hurtigere behandlingstid og proces af nye havvindprojekter, så målene for den danske PtX strategi matcher en tilsvarende udbygning af grøn strøm fra Nordsøen.

Transparente rammevilkår for grøn Power-to-X produktion
Dansk PtX rummer store potentialer. Alene i Esbjerg er der planlagt 25% af den forventede produktion af regeringens PTX-udspil. Men det kræver transparente rammevilkår. I henhold til RED II, der skal udstikke retningslinjerne for grøn certificering af PtX i EU rummer den en række udfordringer, hvis det danske PtX potentiale skal lykkes. Kun nye VE anlæg uden subsidiering kan udløse et grønt certifikat ved PtX produktion.
Der er derfor brug for en geografisk balancezone af offentlig nettilslutning i en årrække, der muliggør igangsætning af konkurrencedygtigt dansk grøn PtX produktion hurtigere og til rammevilkår der matcher omkostningsægte forbrugstariffer.

I-landføring af grøn strøm til Sydjylland
Sydjylland har brug for den grønne strøm til produktion af grøn brint. Vi mener derfor at man skal sikre flere forsynings- og afsætningskilder fra en kommende energi-ø og i-landføre den grønne strøm med kabling til en balancezone i Sydjylland. Endrup og Revsing transformerstationerne er allerede vigtige opsamlingspunkter for elektricitet fra Nordsøen og er oplagt som udgangspunkt for en balancezone af grøn strøm fra Nordsøen. Sammen med en investering i brintrørføring vil Sydjylland være et hotspot for PtX produktion ikke kun til Danmark, men resten af Europa som løsning på den fælles europæiske forsyningsuafhængighed.

Infrastruktur investering i brintrørføring til eksport
Danmark rummer de samme muligheder for eksport af grøn energi som det har været tilfældet for den sorte energi. Udover en sikring af dansk forsyningssikkerhed rummer brint også potentialet for eksport af grøn energi. Det kan gøres via søvejen ved transport. Men der er også muligheden for en infrastruktur investering i brintrørføring til Tyskland. Her ligger Esbjerg godt ift. vores nuværende gasforbindelse fra Egtved til Heidenau i Tyskland. Eksportpotentialet er 3 GW grøn brint årligt. Med Esbjerg som stor skala PtX produktion hub vil en investering i brintrørføring fra Esbjerg til Egtved medvirke positivt til dansk eksport af grøn energi. Studier fortaget af industrien selv, viser også at omkostningsinvesteringer i ny brintrørføring til eksport af grøn energi er 10 gange mindre end eksport af strøm igennem nye elmaster og kabler. Det er derfor samfundsøkonomisk fornuftigt at satse på infrastrukturinvesteringer, der understøtter udvikling af produktion og eksport af grøn brint igennem rørføring til Tyskland. Sammen med forsyningssikkerhed af grøn strøm fra Nordsøen vil Esbjerg og Sydjylland kunne bidrage til et grønt selvforsynende EU og nedbryde behovet for gasimport til EU.