1. Om os
 2. Om Business Esbjerg

Vedtægter, forretningsorden og regnskaber

Vil du vide mere?

Niels Bock

Økonomichef

Kontakt Niels

På denne side kan du læse om Business Esbjergs vedtægter samt se regnskaberne

Vedtægter

1 Navn

1.1 Foreningens hovednavn er Business Esbjerg med Esbjerg Erhvervsudvikling som bi­ navn. Bestyrelsen kan frit beslutte at benytte binavnet som hovednavn.

2 Formål

2.1 Foreningen har til formål at fremme erhvervsudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

2.2 Foreningen skal påvirke den erhvervspolitiske dagsorden såvel lokalt, regionalt som nationalt, samt styrke sit netværk nationalt og internationalt.

2.3 Foreningen skal endvidere tilvejebringe optimale vilkår for iværksættere, samt forbedre og udbygge rammerne for eksisterende og nye virksomheders vækst og udvikling.

2.4 Foreningen skal bidrage til markedsføringen af Esbjerg og Fanø Kommuner.

2.5 Foreningen skal søge at opnå sit formål ved udvikling og formidling af samarbejder mel­ lemerhvervslivet, offentlige instanser og institutioner, herunder viden-institutioner, samt øvrige interessenter med fokus på innovation og vækst.

3 Hjemsted

3.1 Foreningens hjemsted er Esbjerg, Esbjerg Kommune.

4 Medlemsforhold

4.1 Som medlem af Business Esbjerg kan optages enhver virksomhed, erhvervsrelateret forening, institution m.v. med adresse i Esbjerg eller Fanø Kommuner. Endvidere kan foreningen optage medlemmer med virksomhedsadresse udenfor Esbjerg og Fanø Kommuner, når disse har særlig tilknytning til Esbjerg eller Fanø Kommuner.

4.2 Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, når særlige grunde taler herfor. Spørgsmål om nægtelse af optagelse kan forlanges behandlet på den ordinære generalforsamling på foranledning af et medlem.

4.3 Udmeldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel før regnskabsårets begyndelse. Udmeldelse medfører ikke, at det udmeldte medlem har krav på nogen del af foreningens formue.

4.4 Eksklusion af et medlem kan ske ved bestyrelsens beslutning, når et medlem skønnes at være til skade for foreningen ved handling eller undladelse. Spørgsmålet om eksklusion kan af medlemmet forlanges forelagt til afstemning på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion medfører ikke ret til tilbagebetaling af kontingent.

5. Generalforsamling

5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

5.2 Generalforsamlingen afholdes i Esbjerg Kommune.

5.3 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tidsrummet fra den 1. marts til den 31. marts. Den ordinære generalforsamling indkaldes med et varsel på minimum 14 dages, maksimum 30 dages varsel. Indkaldelse skal ske ved almindeligt brev, pr. mail eller på anden efter bestyrelsens skøn betryggende måde.

5.4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.5 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Valg af 3/3 medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af 2 suppleanter.
 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

6 Afstemningsregler

6.1 Med nedenstående undtagelse træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

6.2 Til beslutninger som kræver vedtægtsændring, herunder foreningens opløsning, kræves at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det fremsatte forslag. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med som minimum 1 uges varsel til afholdelse senest 1 måned efter.

6.3 Beslutning af vedtægtsændring på den ekstraordinære generalforsamling kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer.

6.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.5 Hvis et medlem er i kontingentrestance, har vedkommende ikke stemmeret på general­ forsamlingen.

7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Såfremt et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

7.2 Endvidere er foreningens medlemmer ved tilslutning fra mindst 50 stemmeberettigede medlemmer berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Skriftlig begæring herom tilstilles bestyrelsen.

7.3 Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel til afholdelse senest 21 dage efter begæringens modtagelse eller truffet beslutning herom.

7.4 Begæring fra medlemmer skal angive, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dags­ orden.

8. Bestyrelse

8.1 Foreningen skal have en bestyrelse bestående af op til 12 medlemmer, der vælges/udpeges som følger:

 • 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
 • 2 borgmestre, 1 fra henholdsvis Esbjerg og Fanø Kommuner 1 byrådsmedlem udpeget af Esbjerg Byråd
 • 1 bestyrelsesmedlem fra uddannelsessektoren udpeget af Esbjerg Rektorkollegium
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter (for nuværende DI og FH)

Bestyrelsen skal i videst muligt omfang sammensættes repræsentativt i forhold til medlemssammensætningen (brancher, virksomhedstyper, geografi) og diversitet (køn, alder m.m.).

8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for en periode på 2 år af gangen, dog er det af Esbjerg Byråd udpegede bestyrelsesmedlem udpeget for en hel kommunalvalgsperiode.

8.3 Genvalg/udpegning kan finde sted. Business Esbjerg følger den gældende anbefaling fra Komitéen for god Selskabsledelse i forhold til det maksimale antal år man må sidde i bestyrelsen.

8.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand for Advisory Board(s)

9. Bestyrelsens konstitution

9.1 Bestyrelsen vælger selv formand blandt de 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer.. . Næstformand er den til enhver tid værende borgmester i Esbjerg Kommune.

9.2 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden retningslinjer for oprettelse af Advisory Boards og evt. nedsættelse af ad hoc grupper og udvalg.

10. Bestyrelsens opgaver

10.1 Bestyrelsen forestår sammen med foreningens direktør ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktør, der varetager den daglige ledelse af foreningen, og som i øvrigt skal følge de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen afgiver.

10.2 På årets sidste bestyrelsesmøde fastsætter bestyrelsen kontingentet for det kommende år.

11. Bestyrelsens beslutninger

11.1 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til bestyrelsens beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Foreningen skal til enhver tid overholde gældende lovgivning.

11.2 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

12. Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsens formand i forening med foreningens direktør

13. Regnskabsår

13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

14. Foreningens indtægter

14.1 Foreningens indtægter må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

14.2 Foreningens direktør og bestyrelsen har ansvaret for retmæssig anvendelse af foreningens indtægter.

14.3 Foreningens sekretariat kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse – mod vederlag – påtage sig sekretariatsopgaver for foreninger, kommuner, offentlige institutioner og myndigheder samt organisationer, der virker til fremme for erhvervslivet.

15 Opløsning

15.1 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver efter generalforsamlings beslutning andre foreninger eller lignende, som har et tilsvarende formål.

16. Vedtagelse

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2023.