Handelsbetingelser for tilmelding til arrangementer på Business Esbjergs hjemmeside

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Nedenstående handelsbetingelser indeholder vigtig information om vores behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.

1. Generelt

1.1 Arrangøren af arrangementerne er Business Esbjerg, Niels Bohrs vej 6, 6700 Esbjerg CVR-nummer: 30164210.

1.2 Aftaler om tilmelding til Business Esbjergs arrangementer indgås mellem den person der tilmeldes arrangementet og Business Esbjerg.

1.3 Handelsbetingelserne finder anvendelse på alle tilmeldinger til Business Esbjergs arrangementer via www.businessesbjerg.com jf. dog pkt. 2.1.1.

1.4 Den, der tilmelder deltagere, erklærer ved særskilt afkrydsning i forbindelse med tilmelding, at have læst og accepteret handelsbetingelser.

2. Tilmelding

2.1 Tilmelding til et arrangement sker på www.businessesbjerg.com.

2.1.1 Ved enkelte arrangementer foregår tilmelding via Business Esbjergs samarbejdspartneres hjemmeside. I så fald er det handelsbetingelserne på samarbejdspartnerens hjemmeside, der er gældende.

2.2 Tilmelding til et arrangement lukkes enten ved seneste tilmeldingsfrist (dato), eller når tilmeldingsmålet (antal) er opnået.

2.3 En tilmelding er først bindende for Business Esbjerg, når den der tilmelder deltagere til arrangementet, modtager en bekræftelse via den e-mail som er angivet i tilmeldingsprocessen.

2.4 En tilmelding er personlig og kan kun anvendes af den person der tilmeldes, og kan derfor ikke videregives til 3. part, ej heller fra samme virksomhed uden foregående aftale med Business Esbjerg.

2.5 Visse arrangementer gennemføres med billetkrav. Den tilmeldte skal i så fald forevise billet eller kvittering for tilmelding ved indgangen. Business Esbjerg er berettiget til at nægte en ellers tilmeldt person adgang til et arrangement, såfremt kvittering for tilmelding eller billet ikke medbringes eller fremvises af den tilmeldte.

Information om billetkrav kan findes enten på arrangementets side på www.businessesbjerg.com, eller via e-mailbekræftelsen.

3. Hvem kan deltage

På hjemmesiden www.businessesbjerg.com findes der en oversigt over alle Business Esbjergs arrangementer. Ude i højre side af menuen er det muligt at sortere i arrangementer, så kun de arrangementer, der er rettet mod enten studerende eller mod erhvervet vises.

3.1 For arrangementer for ”studerende” gælder det:

3.1.1 For at blive tilmeldt et arrangement for studerende skal den, der tilmeldes arrangementet være tilmeldt en videregående uddannelse i Esbjerg kommune på en af følgende uddannelsesinstitutioner: AAU Esbjerg, Erhvervsakademi Sydvest, Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg, Syddansk Musikkonservatorium, SDU Esbjerg og UC Syd.

Til arrangementet skal den tilmeldte kunne fremvise gyldigt studiekort på forlangende.

3.1.2 Der kan være enkelte arrangementer, såsom karrieremesser, iværksætteraktviteter ol, der er åbent for offentligheden hvor ovenstående krav i pkt. 3.1.1 ikke finder anvendelse.

3.2 For arrangementer for ”erhverv” gælder det:

3.2.1 For at blive tilmeldt et arrangement for erhverv, skal den, der tilmeldes være ansat i en virksomhed med hjemsted i Esbjerg eller Fanø kommune, eller medlem af Business Esbjerg.

Andre, der ikke er ansat i en virksomhed med hjemsted i Esbjerg eller Fanø kommune, kan kun deltage i Business Esbjergs arrangementer efter aftale eller invitation af Business Esbjerg, eller hvor det tydeligt fremgår, at der er åben for andre deltagere.

3.2.1.1 Ovenstående pkt. 3.2.1 finder ikke anvendelse for iværksættere eller andre der overvejer at stifte egen virksomhed, i forhold til iværksætterrelaterede aktiviteter. Disse aktiviteter er ligeledes mulige at sortere på businessesbjerg.com/arrangementer.

3.2.2 Den der foretager tilmeldingen kan kun tilmelde deltagere, der er ansat i den virksomhed, der er angivet i tilmeldingen.

3.2.2.1 Business Esbjerg kan til enhver tid afvise en person, der er tilmeldt, men ikke er ansat i den virksomhed der er angivet i tilmeldingen.

Billetprisen for en person, der afvises tilbagebetales ikke.

3.2.3 Business Esbjergs medlemmer kan deltage i arrangementer til medlemspris. Alle andre der opfylder betingelserne for at deltage, kan deltage i arrangementer til almindelig billetpris.

3.2.3.1 Det er ikke muligt for Business Esbjergs medlemmer at invitere medlemmets egne samarbejdspartnere eller andre personer, der ikke er ansat i medlemmets virksomhed, med til Business Esbjergs arrangementer til medlemspris. Business Esbjergs medlemmer kan tilmed ikke invitere til arrangementer, der er eksklusive for medlemmer, med mindre den, der inviteres selv er medlem af Business Esbjerg, eller efter direkte aftale med Business Esbjerg.

3.2.4 For enkelte arrangementer er det kun muligt at tilmelde personer, der er tilknyttet til virksomheder, der er medlem af Business Esbjerg. Du kan se medlemslisten på vores hjemmeside: https://www.businessesbjerg.com/da/medlemmer/

3.2.5 For arrangementer, der er rettet mod erhvervet, er det muligt at tilmelde sig som ”ønsker at blive medlem”. En der tilmelder sig med ”ønsker at blive medlem”-funktionen, accepterer samtidig at blive kontaktet af en medarbejder fra Business Esbjerg, med henblik på at blive medlem i Business Esbjerg.

3.2.6 Business Esbjerg kan til enhver tid beslutte, at der afviges fra de ovenstående vilkår for de enkelte arrangementer. I et sådan tilfælde vil de ændrede vilkår fremgå af hjemmesiden på det enkelte arrangement. Vilkår ændres typisk ved arrangementer, der afholdes i samspil med Business Esbjergs samarbejdspartnere ol.

4. Betaling og tilbagebetaling

4.1 Betaling for et arrangement med billetpris skal foretages med Dankort, mobilepay, PayPal, google pay eller andet kreditkort i forbindelse med tilmelding.

4.2 Beløbet trækkes med det samme efter tilmelding via den angivne betalingsmetode.

4.3 Ved tilbagebetaling i forbindelse med Business Esbjergs aflysning eller ved den tilmeldtes afmelding i overensstemmelse med pkt. 5 og 6, tilbageføres beløbet til samme konto som beløbet blev trukket fra ved købet.

5. Fortrydelsesret og afmelding

Afmelding fra Business Esbjergs arrangementer kan kun ske på nedenstående vilkår. Det bemærkes, at de almindelige regler om fortrydelsesret ved nethandel ikke finder anvendelse.

5.1 Afmelding skal foretages senest kl. 12.00, fem hverdage inden arrangements afholdelse.

5.2 Afmelding skal foretages skriftligt via e-mail til enten info@businessesbjerg.com, eller til den person, der er ansvarlig for arrangementet. Denne persons e-mail kan ses på det pågældende arrangementsside på www.businesesbjerg.com, og fremgår også af bekræftelsesmailen.

Den e-mail, der sendes om afmelding til arrangementet er dokumentation for rettidig afmelding.

5.3 Afmelding er foretaget på det tidspunkt hvor skriftlig meddelelse om afmelding er kommet frem til Business Esbjerg.

5.4 Ved korrekt afmelding tilbagebetales den billetpris, tilmelderen har betalt for de(n) afmeldtes deltagelse i arrangementet.

5.5 Der trækkes pt. ikke et gebyr fra Business Esbjerg i tilbagebetalingsbeløbet for at afmelde en tilmeldt fra et arrangement. Gebyrer fra egen pengeinstitut, kortudbyder ol. er Business Esbjerg uvedkommende.

6. No-show fee

6.1 Nogle arrangementer uden billetopkrævning afholdes med en no-show fee. No-show fee opkræves, såfremt en, der er tilmeldt til et arrangement med no-show fee ikke deltager på arrangementet, uden forudgående afmelding.

6.2 For at undgå No-show-fee, skal afmelding foretages senest kl. 12.00 dagen før arrangementets afholdelse.

Fremgangsmåden er beskrevet i pkt. 5.2.

6.3 For afbud til arrangementer uden no-show-fee henvises til pkt. 5.

7. Ændringer og aflysninger fra Business Esbjergs side

7.1 Der kan opstå situationer hvor Business Esbjerg er nødsaget til at aflyse eller ændre et arrangement. Business Esbjerg forbeholder sig derfor retten til i enhver henseende:

  • At ændre et arrangements begyndelsestid
  • At ændre et arrangements dato, såfremt dette ellers måtte aflyses
  • At ændre arrangements afholdelsessted
  • At ændre i arrangementets indhold
  • At aflyse et arrangement

7.2 Ændringer af et arrangement vil i så god tid som det er muligt blive meddelt de tilmeldte af det pågældende arrangement via e-mail.

7.3 En tilmeldt kan afmelde sig gebyrfrit og med tilbageførsel af evt. billetpris, hvis Business Esbjerg foretager ændringer i arrangementet senere end 5 hverdage før arrangementets afholdelse (på nær ændring af afholdelsessted). Det er dog et krav, at afmelding sker indenfor 24 timer efter den tilmeldte har modtaget information om ændringerne.

7.4 Under de særlige omstændigheder, hvor et arrangements gennemførelse delvist hindres af offentlig regulering, fordeles pladserne efter først-til-mølle princippet. Til offentlig regulering henføres f.eks. forsamlingsforbud eller andre restriktioner udstedt af offentlige myndigheder. En der ikke bliver fordelt en plads afmeldes automatisk arrangementet gebyrfrit og med tilbageførsel af en evt. billetpris.

7.4.1 Business Esbjerg vil i det omfang det er muligt altid tilstræbe sig efter, at tilpasse arrangementer i overensstemmelse med offentlig regulering. Business Esbjerg kan evt. flytte et arrangement til et større lokale for at opfylde eventuelle offentlige reguleringer. Tilpasses et arrangement så det kan gennemføres i overensstemmelse med offentlig regulering, er der ingen krav på tilbagebetaling.

7.5 Business Esbjerg kan ikke gøres ansvarlig for tab eller meromkostninger som en tilmeldt har lidt eller må afholde pga. de ændringer Business Esbjerg har foretaget. Den tilmeldte kompenseres tilmed ikke på anden måde. 

8. Øvrige vilkår herunder overdragelse, Business Esbjerg ansvar og evt. tvister

8.1 Business Esbjergs ansvar er under alle omstændigheder begrænset til tilmeldingens billetpris pr. stk.

8.2 Business Esbjergs kan til enhver tid ændre nærværende handelsbetingelser. Det er de til enhver tid opdaterede handelsbetingelser, der er gældende.

8.3 Alle tvister afgøres efter dansk ret ved retten i Esbjerg.

9. Persondata- og cookiepolitik

9.1 Der henvises til Business Esbjergs politik på området: Persondatapolitik

9.2 Deltagerliste deles i enkelte tilfælde med en evt. oplægsholder, eller samarbejdspartner.

9.3 Der kan forekomme uddeling af deltagerliste på arrangementer. Her vil fremgå fulde navn, evt. virksomhed.

9.4 Såfremt en der er tilmeldt, ikke ønsker at fremgå af en deltagerliste jf. pkt. 9.2 og 9.3, skal dette straks meddeles Business Esbjerg efter tilmelding.

9.5 Business Esbjerg oplyser at fotografering og optagelser kan finde sted og anvendes kommercielt.