1. Virksomhed
  2. Drift og udvikling

Tilskud og puljer

Vi har et godt kendskab til de fleste relevante erhvervsstøtteordninger, og vi har et godt samarbejde med væsentligste udbydere af erhvervsstøtteordninger

Vil du vide mere?

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

I Business Esbjerg kan vi hjælpe dig på rette vej. Vi har et indgående kendskab til flere erhvervsstøtteordninger, som findes. Kontakt os, hvis du har brug for mere information

I Danmark er der gode muligheder for at få støtte til en god ide.

Det kan være en udfordring som iværksættere, ejerledere, direktører, udviklingschefer, SMV’ere eller store virksomheder at få overblik over markedet for erhvervsstøtteordninger.

I Business Esbjerg kan vi hjælpe dig på rette vej med tilskud og puljer. Vi har et godt kendskab til de fleste relevante erhvervsstøtteordninger, og vi har et godt samarbejde med væsentligste udbydere af erhvervsstøtteordninger.

Lige nu har vi også et dybt kendskab til følgende ordninger, Fremtidensarbejdskraft, Servitization og Digital Omstilling.

Alle fire ordninger kan med forskellige indgangsvinkeler støtte udviklingen af nye arbejdsgange, nye forretningsmodeller og kompetenceudvikling i din virksomhed  – så har du en god ide, så finder vi en relevant ordning.

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante.

Grøn Cirkulær Omstilling (GCO)

En ny landsdækkende pulje, der giver mulighed for flere forskellige og fleksible typer udviklingsforløb for SMV’er. Virksomheder i individuelle forløb får rådgiverbistand til en værdi af 90.000 kroner til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Virksomheden skal selv levere 380 timer. Læs mere og find ansøgningsskema på projektets hjemmeside. Første ansøgningsfrist: 31. marts 2020. Herefter løbende ansøgning frem til og med 2022.

CØ SMV

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er: Der er afsat 19,3 mio. kroner fra EU’s Regionalfond til en ny national pulje, der skal give SMV’er adgang til rådgivning og tilskud til cirkulær forretningsudvikling. I Fase 1 kan virksomhederne få op til 100.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp til kortlægning af ressourceforbrug og besparelsesmuligheder samt udvikling af en cirkulær forretningsmodel. I Fase 2 kan virksomheder opnå medfinansiering af indkøb af maskiner og udstyr, rådgivning relateret til investeringen og/ eller indkøb af licenser, knowhow og patenter, som indgår i realiseringen af en cirkulær forretningsmodel. Medfinansieringen kan udgøre 10-20 % af værdien af investeringssummen, dog max. 500.000 kr.

Næste ansøgningsfrist: Hold 4: 22. maj 2020. Læs mere i projekt-flyeren.

MUDP

Der kan søges flere puljer i Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen, og der er 134 mio. kroner til uddeling i alt i 2020. Særligt interessant er et ønske om at støtte projekter inden for cirkulær økonomi. Andre temaer er vand og klimatilpasning, luftforurening, bedre kemi og biodiversitet. Der lægges vægt på en kobling til relevante verdensmål (SDG’er). Stort set alle kan søge. Man kan opnå støtte på 0,5-5 mio. kroner til investeringer i udvikling, test, demonstration og markedsmodning af cirkulære løsninger, der fremmer reparation, genbrug og cirkulært design, bedre udnyttelse af de store affaldsmængder fra bl.a. byggebranchen og udvikling af alternativer til de mest skadelige miljø- og sundhedsbelastende kemikalier/biocider. Der kan også søges til store fyrtårnsprojekter, som gives tilskud mellem 5 og 20 mio. kr. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Næste ansøgningsfrist: I følge ministeriets handlingsplan for MUDP 2020 er næste ansøgningsfrist 30. april 2020. Der kan søges om pitch af fyrtårnsprojekter senest midt i marts.

Innovationsfonden Innobooster

InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner og maksimalt tilskud er på 33 pct. af projektet budget. Læs mere på Innovationsfonden.dk

Næste ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages og behandles løbende, dog ikke i sommer- og vinterpauserne fra 1. juni – 15. august og 2. december – 1. februar.

Innonvationsfonden – Grand Solutions

Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Op til 75% af budgettet kan dækkes med fondens midler. Der er afsat et væsentligt større beløb i puljen end tidligere. I alt 940 mio. kroner fordeles til ansøgere i tre kategorier: ’Nye teknologiske muligheder’, ’Bedre sundhed og Klinisk Forskning’ samt den helt nye kategori ’ Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling’. Sidstnævnte alene har et budget på 700 mio. kroner. Læs mere på Innovationsfonden.dk.

Næste ansøgningsfrister: 27. februar 2020 og 18. august 2020.

Clean Green Plan

Regional pulje i Region Sjælland og Region Syddanmark. Der gives støtte til rådgivning inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering samt udvikling af en grøn forretningsplan. Projektet refunderer 50% af udgiften til ekstern rådgivning efter eget valg. Læs mere på Clean Clusters hjemmeside.

Ansøgning – udfyldes løbende på hjemmesiden.

EUDP

Energistyrelsen udbyder to gange om året en pulje i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ordningen støtter med 1-20 mio. kroner udvikling og afprøvning af ny teknologi og nye metoder på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Projekter skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. I den generelle EUDP pulje udbydes der 250 mio. kr. i 2020. Læs mere på ens.dk

Næste ansøgningsfrist: Fredag 6. marts 2020 kl. 15:00.

Horizon 2020/EIC Accelerator

EU har revideret deres støtteprogrammer. EIC Accelerator er for små og mellemstore virksomheder (SMV), som har udviklet løsninger. Projekter kan få tilskud på mellem 0,5 og 2,5 millioner euro til at udvikle dit forretningskoncept til et markedsklar produkt eller service. Der gives støtte til aktiviteter som f.eks. forsøg, prototype, validering, demonstration og test. Projekter bør normalt tage 12 til 24 måneder at gennemføre. Læs mere og se også, hvilke alternative støttemuligheder der er for SMV’er på europa.eu

Kommende ansøgningsfrister: 8. januar 2020; 18. marts 2020; 19. maj 2020; 7. oktober 2020

Kontakt erhvervskonsulent Randi Høxbro for mere information.

Hvis du er i spidsen for en virksomhed i Region Syddanmark, som vil vinde på at få digitaliseret forretningen, så har I nu chancen for at få gjort noget ved det. Ved at blive en del af projektet, kan du få op til 110.000 i medfinansering til en digital ekspert.

Strategien kan have et vidt forskelligt afsæt afhængig af den enkelte virksomhed og dennes vækstpotentiale gennem digitalisering. Det kan fx være:

  • En plan for en digital forretningsmodel
  • En plan for digital markedsføring
  • En plan for intelligent produktion
  • En plan for anvendelse af droner

Kontakt erhvervskonsulent Randi Høxbro for mere information.

Som virksomhed har I mulighed for at hente op til 900.000 kr. i medfinansiering til udvikling af en ny kommerciel løsning eller produkt i et interessant set up.

Programmet henvender sig i denne ansøgningsrunde målrettet til virksomheder inden for to områder:

  • Produktionsvirksomheder, som gennem programmet udvikler et nyt produkt, en ny løsning eller et nyt koncept inden for Industri 4.0
  • Dronevirksomheder, der bruger programmet til udvikling af en ny løsning med et kommercielt sigte

Kontakt erhvervskonsulent Randi Høxbro for mere information.

Relevante søgemaskiner til at få overblik over erhvervsstøtteordninger i Danmark:

Drift og udvikling af din virksomhed

Søger du vejledning og sparring i forbindelse med drift og udvikling af din virksomhed, kan du læse mere under Drift og Udvikling.